Afvalbeleidsplan

05-01-2011 15:22 05-01-2011 15:22

In de gemeenteraadsvergadering van 15 december 2010 is het Afvalbeleidsplan 2011 – 2014 besproken. Het college van burgemeester en wethouders kiest het voorstel voor het volgende plan:

* Per 1 juni 2011 het om de week gaan inzamelen van restafval.

* Het GFT-afval blijft om de week worden ingezameld.

* Per 1 juni 2011 het verhogen van de inzamelfrequentie van plastic verpakkingen naar eens per twee weken.

* Per 1 juni 2011 het fasegewijs starten met de inzameling van papier met minicontainers bij de laagbouw eens per weken.

* Een huishouden kan een extra restafvalcontainer krijgen tegen een tarief van € 100, en een extra GFT-container voor € 30 per jaar.

D'66 heeft een amendement ingediend om eerst in een pilot in twee wijken in Amstelveen dit voorstel voor een halfjaar te gaan uitproberen.

De ChristenUnie heeft het volgende naar voren gebracht.

Voor de ChristenUnie zijn de volgende uitgangspunten belangrijk om te kunnen beoordelen of er een goed afvalbeleidsplan ligt.

Het hergebruikpercentage in Amstelveen van het huishoudelijk afval moet stijgen.Toename van het aantal Amstelveners dat het belang ziet van afvalscheiding.Er moet een systeem komen dat niet leidt tot extra-stijging van de afvalstoffenheffing.Een afvafophaalsysteem dat geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid.

1. In het collegevoorstel wordt gestreefd naar een stijging van het hergebruik van het huishoudelijk afval in 2015 van 55%. Om dit moment is dit nog 42%. O.i. wordt in het collegevoorstel een goede onderbouwing gegeven waarom een stijging tot 55% hergebruik een reële doelstelling is. We kunnen wel als streefcijfer aangeven dat we naar 70%, 80% of zelfs 100% willen, maar het heeft o.i. geen zin om naar dergelijke cijfers te streven, willen we rond het afval een beleid voeren dat een reële basis heeft in de opvattingen van de Amstelveense samenleving.

2. Toename van het aantal Amstelveners dat het belang ziet van afvalscheiding, kan voor het belangrijk deel worden bereikt door een doorlopende voorlichtingscampagne dat afvalscheiding belangrijk is. Daarmee is nog niet alles gezegd.

Regelmatig zijn er op straat afvalbakken met restafval te vinden, die overvol zijn, waarbij soms naast de bak nog afval staat. De vraag is waarom die bakken zo vol zitten. We hebben in Amstelveen toch ook een afvalstation, waar we als we grote hoeveelheden restafval kunnen langsbrengen. Als ik mijn schuur opruim ga ik meestal met een auto vol afval naar het afvalstation en breng daar het afval naar toe. Dat komt een aantal keren per jaar voor. Een vraag aan de wethouder. Wellicht zou het goed zijn om in een publiciteitscampagne nog eens uitdrukkelijk te wijzen op het afvalstation.

Wat de papierbakken betreft, een zelfde soort verhaal. Er staan door heel Amstelveen centrale papierbakken. Het is geen schande om eens in de paar weken je kranten en glaswerk in de auto te laden en die naar de centrale containers te brengen.

3. Voor de ChristenUnie is ook belangrijk dat het systeem dat wordt gekozen niet mag leiden tot een extra-stijging van de afvalstoffenheffing voor de komende jaren. De afvalstoffenheffing gaat al genoeg omhoog en we moeten van de burger niet een nog verdere stijging van de afvalstoffenheffing vragen. Dus een systeem dat duurder is en daardoor tot een doorrekening van hogere lasten naar de burger leidt is voor de ChristenUnie niet aanvaardbaar.

4. Tenslotte moet er een systeem komen dat geen risico's heeft voor de volksgezondheid. Het mag niet zo zijn dat goedkoop duurkoop wordt, doordat we wel een efficiënter, goedkoper afvalophaalsysteem hebben, maar dat het ophaalsysteem gevaar gaat opleveren voor de volksgezondheid.

Als deze vier uitgangspunten naast elkaar worden gezet, komt naar de mening van de ChristenUnie het collegevoorstel nog het meest in de buurt van wat de ChristenUnie ziet als het ideale ophaalsysteem dat voldoet aan de vier bovengenoemde uitgangspunten.

Enkele weken terug heeft wethouder Levie op raadsweb nog twee opties aangegeven hoe het collegevoorstel nader uitgewerkt zou kunnen worden. Ook in de zomerperiode blijft het GFT-afval eens in twee weken worden opgehaald. Daarbij zal er een ruime voorlichting zijn dat voedselresten dan in de week dat het GFT-afval niet wordt opgehaald, ingepakt in papier, in de bak voor het restafval kunnen worden gedaan.

De ChristenUnie kiest daarom voor het collegevoorstel met de uitwerking van optie 1. De ChristenUnie zal daarom tegen het amendement van D'66 stemmen. De ChristenUnie heeft geen behoefte aan weer een pilot, als er een goed voorstel ligt dat voldoet aan de uitgangspunten om een goed ophaalsysteem te ontwikkelen dat voldoet aan de door de ChristenUnie geformuleerde uitgangspunten. Een pilot werkt alleen maar vertragend voor een goed, afvalscheiding dienend, en betaalbaar ophaalsysteem voor huisvuil.

Dus wat de ChristenUnie betreft wordt het voorstel van het college integraal en zo spoedig mogelijk ingevoerd. Wel zal de fractie van de ChristenUnie de voortgangsrapportages goed bestuderen, of er zonodig toch nog bijstelling moet plaatsvinden.

« Terug