Algemene politieke beschouwingen 2011

05-01-2011 15:12 05-01-2011 15:12

Op 10 november 2011 zijn de algemene politieke beschouwingen gehouden door de gemeenteraad. Met name de aankondigde bezuinigingen stonden tijdens het debat centraal. De ChristenUnie heeft tijdens dit debat de volgende bijdrage uitgesproken.

Amstelveen is een rijke welwarende gemeente. Het is hier goed wonen. Het is een gemeente waar je je kinderen goed kunt opvoeden, je oude dag kunt doorbrengen, kunt opgroeien, en zo kan ik nog een aantal andere fasen van het leven noemen. De voorzieningen zijn op een hoog niveau. Er is werkgelegenheid en als we geen werk hebben, worden ons door de overheid instrumenten aangereikt om weer werk te vinden of hebben we recht op een uitkering om in ons levensonderhoud te voorzien. Mag ik het zo samenvatten, je hebt het goed, als je Amstelvener bent.

Ook in de huidige slechte economische situatie gaat het voorgaande nog steeds op. Maar we zullen wel onze maatregelen moeten nemen. We hebben ons in het verleden wellicht te rijk gerekend. Het kan niet anders dan dat we de tering naar de nering zullen moeten zetten, dat we toch op een kleinere voet zullen moeten gaan leven. We hebben geen andere keuze dan om maatregelen te nemen, willen we het goed blijven houden.

Dat we in een situatie zouden komen, waarin we drastisch bezuinigingen zouden moeten gaan doorvoeren, hadden we enkele jaren geleden niet verwacht. Niet alleen Amstelveen, maar iedere gemeente in Nederland, de rijksoverheid zelf en ook landen om ons heen worstelen met de problematiek om de begroting weer in evenwicht te krijgen. Er moeten maatregelen worden doorgevoerd die grote maatschappelijke weerstand oproepen. Dat geldt niet alleen voor een land als Griekenland, maar ook hier op locaal niveau in Amstelveen. Toen ik twee weken geleden het parkeerterrein van het gemeentehuis opfietste voor de vergadering van de commissie ABM, kwamen de klanken van een orkest van de muziekschool me al tegemoet.

Het heeft brieven en mails geregend van organisaties en particulieren, met het verzoek om nog eens naar de bezuinigingen die hen troffen te kijken. Buren, kennissen, familieleden die niets met politiek hebben, hebben nu opeens wel een mening over politiek, omdat het nu gaat over bezuinigingen, die hen direct gaan raken.

Ik ga geen gedetailleerd verhaal houden over cijfers die misschien net even anders hadden moeten worden ingevuld. De cijfers staan wel goed in de begroting, maar de financiële cijfers zelf zijn helemaal niet goed.

Ik wil in mijn bijdrage aangeven wat voor onze fractie de kaders zijn waarbinnen dit proces van bezuinigingen moet plaatsvinden. En dan neem ik daarvoor als uitgangspunt het citaat dat mevr. Westerveld, de directeur van de muziekschool gebruikte in de tweede vergadering van de commissie ABM.

Haar opmerking kwam er op neer dat Churchill vond dat als er op cultuur werd bezuinigd, het niet waard was om oorlog te voeren. Aan de ene kant is dat waar, maar aan de andere kant moest de Engelse bevolking wel zoveel inleveren dat het een periode werd, waarin de cultuur en andere geneugten in de samenleving tot op het bot werden teruggebracht, zodat er na de Tweede Wereldoorlog weer veel meer kon terugkomen dan voor de oorlog. Eerst inleveren en daarna weer de mogelijkheid hebben om weer een samenleving op te bouwen, waarin het goed toeven is.

Voor ons zijn er de volgende kaders waarbinnen het door het college voorgestelde bezuinigingspakket moet worden doorgevoerd.

1. Wij hechten sterk aan begrotingsdiscipline, Je moet niet meer uitgeven dan je hebt binnen gekregen. Dat geldt niet alleen voor de portemonnee van de Amstelveense burger, maar zeker ook voor de gemeentelijke financiën van de Amstelveense overheid.

2. Voor een beoordeling van alle voorstellen geldt dat er voor uitgaven ook een dekkings-voorstel moet zijn. Je mag geen geld uitgeven, als daar niet aantoonbare inkomsten tegenover staan.

3. Zoals ik in juli bij de behandeling van de Kadernota 2011 al heb gezegd: Uitgangspunt moet zijn dat de sterkste schouders, de zwaarste lasten dragen. Hogere inkomens moeten meer inleveren, lagere inkomens minder en de minima moeten worden ontzien. Voor ons is dat de rode draad in deze bezuinigingsoperatie. Voor ons is het beleidsterrein van de WMO daarin een voorbeeld, omdat het beleidsterrein van de WMO het beleidsterrein is waar juist de minima en lagere inkomens mee te maken krijgen. Wij vinden het daarom belangrijk dat juist op het beleidsterrein van de WMO de bezuinigingen op een evenwichtige wijze, met ontzien van de minima worden doorgevoerd. Wij zien die lijn terug in de gepresenteerde voorstellen.

4. Belangrijk vinden we ook dat de meeste bezuinigingen in 2012 beginnen. We hebben nog een jaar om ons daarop in te stellen, Dus (en ik herhaal mijn woorden uit de commissie ABM) geen methode van cold-turky, maar we moeten wel met z'n allen aan de slag. Een goede fasering in het toewerken naar ombuigingen.

5. Het uitgangspunt van de gedeelde verantwoordelijkheid. En dan herhaal ik ook mijn woorden uit de vergadering van de commissie ABM tegen alle organisaties die toen en nu op de publieke tribune aanwezig zijn.

Er is een groot aantal organisaties die door de bezuinigingen veel pijn voelt. En toch er moeten keuzes worden gemaakt. Als er bij uw organisatie niet bezuinigd wordt, zult uw buurman van een andere organisatie het dubbel voelen en als dit college de rug niet recht, zullen we het met z'n allen, de hele Amstelveense samenleving, van rijk tot aan de minima, dubbel voelen.

6. Naast de bezuinigingen worden er ook nieuwe initiatieven, zoals investeringen in de preventieve jeugdzorg, een post WMO-preventie voor mensen die onevenredig zwaar getroffen worden, stimulering van de breedtesport en een post voor verkeersveiligheid.

Bezuinigen doet pijn, veel pijn. Wij hebben in onze eigen fractie een intensieve discussie gevoerd over de bezuinigingen op de subsidies van de muziekschool. En voorzitter, persoonlijk heb ik grote waardering voor de muziekschool. Ook wij vinden dat de muziekschool een paradepaardje van Amstelveen is. En toch vinden wij dat ook hier de bezuinigingen moeten worden doorgezet.

Ook ik heb mijn drie dochters in het verleden op de muziekschool gehad. Judith, onze oudste dochter is nog met de bus mee geweest naar Boedapest in Hongarije voor een paar concerten. Maar er zat ook een stevig prijskaartje aan vast. En als we dat prijskaartje niet hadden kunnen betalen, had er een andere afweging moeten worden gemaakt. Dan toch maar wat minder muziekonderwijs, of op een wat minder hoog niveau. Dan moet het toch maar een tandje minder.

Ik heb een staatje gezien, wat er door de gemeente aan bepaalde instellingen aan subsidie per deelnemer / bezoeker wordt toegelegd en ik ben van dat staatje behoorlijk geschrokken. Hoe pakken we met z'n allen onze verantwoordelijkheid op. Dan zeg ik nogmaals tot de organisaties die nu worstelen met de bezuinigingen, ik denk toch echt dat er meer door de organisaties bewogen moet worden, met alternatieve voorstellen moet worden gekomen binnen de bezuinigingstarget die het college voorstelt.

Ik heb daarom eigenlijk maar één vraag aan het college? Hoeveel organisaties zijn er inmiddels naar u toegekomen met alternatieve plannen binnen het kader van de opgelegde bezuinigingen en met hoeveel organisaties bent u in gesprek of zijn er inmiddels nadere afspraken gemaakt?

Voorzitter, het moet anders, creatiever, met minder geld en daarom wat soberder, we zullen als buren, kennissen, wijkgenoten wat meer op elkaar zijn aangewezen, maar ik geloof niet dat ons sociale welbevinden echt achter uitgaat met dit pakket van bezuinigingen. Het zal meer om de kleine dingen moeten gaan.

Daarom voorzitter, afrondend, de fractie van de ChristenUnie kan zich vinden in de 17 beslispunten uit de programmabegroting 2011 en het College Uitvoeringsprogramma 2010 – 2014 met daarbij een aanvulling op besluit 7 van het raadsvoorstel dat we in een amendement hebben neergelegd.

Samen met de fracties van VVD, CDA, GroenLinks, BBA en OCA willen we het volgende amendement Kaasschaaf subsidies WMO/WELZIJN OVERIG indienen.

Dan willen we ook nog een motie indienen. Het gaat om de kleine dingen, die soms zo belangrijk zijn en dan denk ik aan de waarde van het leven zelf. Samen met de fracties van VVD, CDA, D'66, GroenLinks, BBA en OCA wil ik de motie AED's in Amstelveen indienen.

Tenslotte: Minister-president Rutte heeft in de regeringsverklaring gezegd: Eerst moeten we snoeien, daarna kan de Nederlandse economie weer gaan groeien. Ik zou het als volgt willen zeggen. Als we nu in de begroting durven te snoeien, kan straks de Amstelveense samenleving weer bloeien.

« Terug