Geschiedenis

Achtergrond

ChristenUnie! Eenvoudig. Recht-toe-recht-aan. En degelijk. De ChristenUnie is een politieke fusie van de partijen RPF (Reformatorische Politieke Federatie) en GPV (Gereformeerd Politiek Verbond). De oude partijen bestaan nog wel maar alle politiek inhoudelijke zaken zijn overgedragen aan de ChristenUnie. GPV en RPF nemen dan ook onder de vlag van de ChristenUnie deel aan verkiezingen.

De ChristenUnie staat in een rijke traditie. Een traditie van Calvijn, Groen van Prinsterer en Abraham Kuyper. Een traditie van ARP, CHU, GPV en RPF. Talloze christenen hebben zich in het verleden uitgesproken over de inhoud van de christelijke politiek. Over de relatie tussen geloof en politiek, over de vrijheid van godsdienst en over de betekenis van Gods wet voor het publieke leven. De ChristenUnie bouwt voort op datgene wat door anderen is gezegd en geformuleerd. Verbonden met het christelijk denken over de inrichting van het politiek en maatschappelijk leven, formuleert ze haar program in aansluiting op de eisen en vraagstukken van deze tijd.

ChristenUnie! Een duidelijke naam. Handen! Een duidelijk beeld. De ChristenUnie vertaalt geloof in politiek, want geloof heeft óók handen!

Unie-fundering:
De ChristenUnie erkent Gods invloed en macht over het staatkundig leven, dat de overheid door God is gegeven en in zijn dienst staat en dat christenen de verantwoordelijkheid hebben actief te zijn in de samenleving. Zij fundeert haar politieke overtuiging op de Bijbel, het geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God, die ook voor het staatkundig leven wijsheid bevat.

Lees meer over de ChristenUnie op http://www.christenunie.nl