Stedenband en internationale betrekkingen van Amstelveen

05-01-2011 15:20 05-01-2011 15:20

In de gemeenteraadsvergadering van 15 december 2010 is het beleidskader internationale betrekkingen 2011 – 2014 en in het bijzonder de stedenband die Amstelveen heeft met vier steden in het buitenland, besproken.

De ChristenUnie heeft het volgende naar voren gebracht.

Bij de vraag of de huidige stedenband moet worden voortgezet, gaat het om de band met Villa El Salvador in Peru en de drie steden in respectievelijk Engeland, Duitsland en Hongarije. In het kader van de ontwikkelingssamenwerking, vindt de ChristenUnie het een goede zaak om Villa El Salvador te ondersteunen. De ChristenUnie vindt het een heel goede zaak als Amstelveen met alle verworvenheden die er in deze stad zijn, een stad in een land als Peru kunnen helpen.

Wat de andere drie steden in Europa betreft, de relatie met die steden heeft een historische en culturele achtergrond. Wat dat betreft, is de ChristenUnie van mening dat niet te snel moet worden overgaan om dit soort banden die al zoveel jaren bestaan, te gaan verbreken. Ook hier gaat de uitdrukking op “scheiden doet lijden”. Het zou een verkeerd signaal zijn, als wij eenzijdig de stedenband zouden opzeggen. Aan de andere kant heeft de ChristenUnie voor het college van burgemeester en wethouders wel de vraag  wat de meerwaarde van de stedenband met deze drie steden is voor Amstelveen.

Er zijn van uit Amstelveen uitwisselingen geweest naar de drie Europese zustersteden, maar  vinden die uitwisselingen ook andersom plaats? Zijn er voorbeelden van initiatieven waarbij delegaties vanuit de zustersteden Amstelveen bezoeken, met als doel, een wederzijdse verrijking van kennis.  

De ChristenUnie wil eerst onderzoek of er voor Amstelveen niet meer uit de bestaande stedenband te halen is, voor dat met nieuwe steden contacten worden aangegaan. 

 In het beleidskader internationale betrekkingen wordt gesteld er kansen zijn om de kennis en innovatie in Amstelveen te versterken. Kan het college concrete voorbeelden daarvan noemen. Dus wat de ChristenUnie betreft, meer aandacht voor de pragmatische en financiële meerwaarde die Amstelveen aan de huidige stedenband kan ontlenen.

Het amendement Stedenbanden van GroenLinks met het verzoek aan het college om te onderzoeken of met een stad in een opkomende regio als Zuid-Oost Azië een stedenband kan worden aangegaan, zal om die reden niet door De ChristenUnie worden ondersteund.

Wat ons betreft, blijft de stedenband beperkt tot deze vier steden. De ChristenUnie heeft daarom, in ieder geval voorlopig, geen behoefte aan nieuwe stedenbanden. Mede omdat aan het aangaan van een nieuwe stedenband ook een “stevig” prijskaartje hangt.

De ChristenUnie kan zich vinden in de plannen die in het Beleidskader internationale betrekkingen 2011 – 2014 zijn neergelegd.  

« Terug