Kaasschaafkorting op WMO/Welzijnsubsidies niet gewenst

05-01-2011 15:13 05-01-2011 15:13

Bij de algemene politieke beschouwingen op 10 november jl. heeft de fractie van de ChristenUnie, samen met aantal andere politieke partijen, een amendement ingediend waarin het college van burgemeester en wethouders gevraagd wordt om de bezuiniging van 10% op de subsidies aan kleine organisaties op het terrein van Wmo / Welzijn uit te stellen tot in ieder geval de behandeling van de Kadernota 2012 in 2011 en als de financiële ruimte er is, van die bezuinigingen af te zien.

Het amendement luidt als volgt:

De raad van de gemeente Amstelveen in vergadering bijeen op 10 november 2010 behandelende het raadsvoorstel Aanbieding programmabegroting 2011 en College Uitvoeringsprogramma 2010-2014·

Overwegende

- Dat er voor € 65.000 wordt bezuinigd op basis van een "kaasschaaf" bij veelal kleinere organisaties.

- Dat de toepassing van de kaasschaaf niet in alle gevallen doelmatig is.

- Dat daarnaast de activiteiten die daarvoor verricht worden veelal de sociale samenhang in de Amstelveense samenleving versterken.

- Dat het voorts in het kader van efficiency en vermindering van de administratieve lastendruk voor de ambtelijke organisatie van de gemeente Amstelveen, daarom aanbeveling verdient om deze bezuiniging nu niet door te voeren.

- Het korten van kleine bedragen voor bijvoorbeeld de ANBO (€ 110), Vereniging Vrijetijdsbesteding gehandicapten De Schakel (€ 2060), St. Kinderland (€ 1240), St. Ons vakantiekamp (€ 1240) en anderen niet aan de orde is.

Van mening dat

~ de kaasschaafkorting op Wmo/welzijnsubsidies niet gewenst is

Besluit het bij het raadsvoorstel Aanbieding programmabegroting 2011 en College Uitvoeringsprogramma 2010 – 2014 genoemde besluit 7 aan te vullen met de volgende woorden

", waarbij de per 2012 ingeboekte bezuinigingen 'overige subsidies Wmo/Welzijn en participatiegroepen' van € 65.000 niet worden ingeboekt, maar dit bedrag wordt betrokken bij de kadernota 2012."

De gemeenteraad bleek dit amendement met een grote meerderheid te steunen. Dit amendement van de fractie van de ChristenUnie heeft een aantal positieve gevolgen.

Het college van B en W gaat nog eens onderzoeken of de veelal kleinere organisaties die een relatief klein bedrag aan subsidie krijgen, maar waarvoor de subsidie wel van groot belang is, ontzien kunnen worden bij de bezuinigingen. Een ander voordeel is dat het niet doorgaan van de bezuiniging in het kader van efficiency en vermindering van de administratieve lastendruk voor de ambtelijke organisatie van de gemeente Amstelveen, het aanbeveling verdient om deze bezuiniging niet door te laten gaan.

Kortom: als de financiële ruimte er is: alleen maar voordelen!

« Terug