ANBI

Gegevens ANBI en giften

1. Naam: ChristenUnie Amstelveen

2. RSIN-nummer: 8168006500

3. KvK-nummer: 34199854

4. Bezoekadres: Ouderkerkerlaan 33, 1185 AC Amstelveen (staat nu zo in KvK-register, moet zo snel mogelijk naar adres Eltjo)

5. Doelstelling: De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag.

Deze grondslag luidt als volgt: Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

De verwoording van de politiek van de ChristenUnie is te vinden in het kernprogramma, en de essentie daarvan staat in de preambule daarop.

ChristenUnie Amstelveen heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau.

6. Hoofdlijnen beleidsplan: De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

* afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie; en                                                        * giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester. De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. De begroting wordt door de ledenvergadering vastgesteld. De jongste begroting vindt u hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de interim-voorzitter van het bestuur.

7. Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u hier:

* Interim-voorzitter: Dhr. Henk Stoffels

* Secretaris / penningmeester: Dhr. Eltjo Verweij

 

8. Beloning: Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vakantiegeld of andersoortige vergoedingen.

 

9. Actueel verslag: Jaarverslag 2016

Ook in 2016 was de belangrijkste taak van de afdeling ChristenUnie Amstelveen invulling te geven aan de doelstelling van de afdeling. Hieraan werd invulling gegeven door de ondersteuning van de fractie in de gemeenteraad, bestaande uit een gemeenteraadslid, dhr. Bert de Pijper, twee burgerleden: mevr. Maria Vlaar en dhr. Henk Stoffels, de fractie-assistent, dhr. Jeroen van Leeuwen en een stagiaire, dhr. Eltjo Verweij. Een nieuwsbrief werd door de fractie uitgegeven. Tenslotte organiseerde de afdeling eens in de ca. 6 weken op zondagavond een bidstond bij Wiebe en Olivia Visser.

 

10. Financiële verantwoording: Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen. Het laatste financiële verslag vindt u hier: 


Financieel verslag 2016 
Financieel verslag 2015
Financieel verslag 2014
Financieel verslag 2013