Wethouder zegt ChristenUnie toe: “stresstest financiën Amstelveen”

06-11-2019 19:39 06-11-2019 19:39

Wethouder Raat heeft bij de behandeling van de Perspectiefnota 2020 in de vergadering van de commissie Algemeen Bestuur en Middelen van 27 juni jl. de ChristenUnie toegezegd de financiën van de gemeente Amstelveen een stresstest te laten ondergaan.

“De ChristenUnie maakt zich zorgen over de intering op de financiële reserves van de gemeente Amstelveen de komende jaren, zoals die uit de Perspectiefnota naar voren komt. “Kan bruin het wel allemaal trekken?”, was een opmerking van de ChristenUnie. De Perspectiefnota staat bol van de grote plannen voor de komende jaren. Die plannen kosten veel geld. Het lijkt er op dat in het financiële overzicht van de reserves van Amstelveen voor de komende jaren, het college het meest gunstige scenario weergeeft. Om die reden heeft de ChristenUnie aangedrongen op een stresstest, om te zien hoe de financiën zich houden, als er een minder gunstig scenario zich voltrekt. Om die reden zijn we bij met de toezegging van de wethouder van een financiële stresstest, aldus Bert de Pijper, fractievoorzitter van de ChristenUnie.

Uit de Perspectiefnota blijkt dat de omvang van financiële reserves (algemene reserve en reserve Sparen Vooraf) van de gemeente Amstelveen in de jaren 2022 en 2023 minder dan de door de gemeenteraad vastgestelde ondergrens van € 15 miljoen wordt. Voor de algemene reserve geldt dat zelfs voor de jaren 2020 tot en met 2024. Pas in 2024 komt de omvang van beide reserves samen weer boven € 15 miljoen.

“Aan de ene kant is deze Perspectiefnota een Perspectiefnota waar ambitie en lef uitstraalt. Veel grote plannen die belangrijk zijn voor een leefbaar Amstelveen worden aangepakt. De andere kant is dat dit allemaal heel veel geld kost. De ChristenUnie is een partij die staat voor stabiele overheidsfinanciën. Wij vragen ons af of het allemaal niet te veel geld kost? Blijft er de komende jaren genoeg geld over, om ook in ouder wordende wijken in Amstelveen te kunnen blijven investeren in bijv. goede wegen, scholen en wijkcentra, maar ook in een goede leefomgeving en duurzaamheid, naast het geld dat nu al wordt besteed aan alle plannen die in de Perspectiefnota staan. Wij hebben de indruk dat het college bij het inschatten van de financiële reservepositie rekening heeft gehouden met het meest gunstige scenario. Maar wat als er door het rijk opeens veel minder geld aan Amstelveen geeft, zoals eerder is gebeurd, bijv. in de jeugdzorg? Wat als er onverwachte tegenvallers komen? We zijn daarom blij dat het college op voorstel van de ChristenUnie de gemeentefinanciën een stresstest zal laten ondergaan, waarbij ook rekening wordt gehouden met minder gunstige scenario’s. De ChristenUnie vindt dat belangrijk, zodat ook de komende jaren de financiering van leefbare wijken in Amstelveen gegarandeerd blijft,” aldus Bert de Pijper.

« Terug