ChristenUnie: Schuldhulpverlening met compassie

schuldhulpverlening.jpg05-11-2018 21:10 05-11-2018 21:10

De ChristenUnie zal in de gemeenteraadsvergadering van 7 november a.s. een motie “Schuldhulpverlening met compassie” indienen. De motie is bedoeld als aanzet voor een goed herijking van het beleid rond armoedebestrijding en schuldhulpverlening, dat in het college-uitvoeringsprogramma als actiepunt is opgenomen. De ChristenUnie is van mening dat het nieuwe beleid t.a.v. de schuldhulpverlening moet uitgaan van het principe: preventief in de voorlichting en effectief in de uitvoering van het schuldhulpverleningstraject.

“Schuldhulpverlening is voor de ChristenUnie een speerpunt in het sociaal beleid, waar we ons sterk voor willen maken”, aldus Bert de Pijper, fractieleider van de ChristenUnie

 

In het college-uitvoeringsprogramma staat als actiepunt dat het college een herijking van het beleid wil laten plaatsvinden, waarbij o.a. aandacht moet zijn voor een pakket maatregelen armoedepreventie en verbetering van de instroom, doorstroom en uitstroom met betrekking tot de schuldhulpverlening. De ChristenUnie roept in de motie op om bij deze herijking in de verhoudingen tussen schuldeisers, schuldenaar en de schuldhulpverlening principes van rechtvaardigheid, compassie en transparantie centraal te laten staan.

“Wat de ChristenUnie betreft komt er een beleid waarbij een doelgericht en laagdrempelige voorlichting over geld en budgetbeheer wordt aangeboden op ontmoetingsplaatsen in de wijken. Verder moet de toegang van een preventief budgetbeheer zo laag mogelijk zijn. Scholen, sportverenigingen en kerken wordt gevraagd om alert te zijn op signalen over mensen die zuchten onder een schuldenlast en dat te melden bij een (sociaal) wijkteam. Voorts moet bij de schuldhulpverlening worden ingezet dat er één regisseur komt voor de contacten tussen alle schuldeisers en de schuldenaar. Dat betekent ook dat er in de schuldhulpverlening een uiterste poging wordt gedaan om het schuldhulpverleningstraject voor alle schulden van de schuldenaar te laten gelden.

Het credo van de uitkomst van de herijking moet zijn: “Samen zijn we er verantwoordelijk voor dat schuldenaren een nieuwe schuldenvrije toekomst kan worden geboden”, aldus Bert de Pijper.  

« Terug